Deutsch     English     Arab      Farsi

Aufmacher-Bild auf der Homepage von jugendcolleg-basic.at © Adobe Stock, 438755561
Aufmacher-Bild auf der Homepage von jugendcollege-basic.at © Adobe Stock, 438755561

چه کسی می تواند شرکت کند؟

جوانان بین ۱۵ تا ۲۵سال با نیاز:

  • به یاد گرفتن خواندن و نوشتن در زبان آلمانی
  • در کسب سطوح زبان آلمانی A1/A2
  • (آزمون آلمانی A1/A2 ÖIF)
  • آموزش مقدماتی در ریاضیات، انگلیسی ومهارتهاى دیجیتال سازی.

شرکت گنندگان توسط AMS Wien ثبت نام می شوند.

زمان؟

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

 مکان؟

MENTOR GmbH & Co OG
Liesinger Flur Gasse 2c
1230 Wien

(همچنین به مخاطبین مراجعه کنید)

به کدام دلیل؟

کدام توانایی ها را دارم؟ به کدام آموزش نیازمندم؟ چه هدفی را در زندگی دنبال میکنم؟

  • یاد گرفتن خواندن و نوشتن در زبان آلمانی
  • زبان آلمانی با آزمون ÖIF A1/A2
  • جستجوی شغل، فرصت های آموزشی بیشتر
  • دوره دروس ریاضیات، انگلیسی و مهارتهاى دیجیتال سازی

مراحل پذیرش در ۳ روز:

۱.           روز اول: اطلاع رسانی ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح
(در صورت لزوم همچنین از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ بعد از ظهر)
۲.           روز دوم: مشاوره انفرادی با تعیین وقت قبلی
۳.           روز سوم: سنجش مهارت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰ بعد از ظهر